Petak, Jun 21, 2024

Neprekidna borba

Građani često otpad odlažu na mesta koja nisu za to predviđena, pa se javljaju divlje deponije koje predstavljaju veliki ekološki problem. Smetlišta su bila česta slika u seoskim sredinama i prigradskim naseljima gde pojedinci nisu poštovali sanitarne propise i zakonske regulative. Proteklih godina JKP Gornji Milanovac dosta radilo na čišćenju, sanaciji i rekultivaciji divljih deponija i sav prikupljen otpad deponovalo na sanitarnu deponiju ''Vujan''.

''Konstantno radimo na povećanju aktivnosti primarne selekcije što rezultira povećanju količina. U 2022. godini na reciklažu je predato 30 tona pet ambalaže i 120 tona papira i kartona. U saradnji sa opštinskom upravom, koja izdvaja značajna sredstva, očišćeno je i sanirano 28 divljih deponija, a sve lokacije su rekultivisane i obeležene tipskim i edukativnim tablama sa jasnim upozorenjima za zagađivače.'' kažu u JKP Gornji Milanovac i dodaju da neprekidnom borbom protiv zagađivača daju svoj doprinos zaštiti životne sredine i boljem okruženju u kome živimo. Podsećaju da je saradnja sa građanima od izuzetnog značaja, da posuda za odlaganje otpada u čitavom gradu ima dovoljno i da je od izuzetnog značaja pravilno odlaganje.

Koliko je bitna selekcija otpada i briga o životnoj sredini iz JKP podsećaju i najmlađe u brojnim akcijama u kojima učestvuje i maskota preduzeća Ljubica.